ข่าวเพิมเติม
 
     การอบรมขยายการใช้คลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( OBEC Content Center)  
 สำนักงานเขตพื
     โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนศึกษาดูงานเชิงประจักษ์  
 วันที่ 6 กรกฎาค
     การอบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)  
  นายประยงค์ เล
     สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดโครงการ   
  นายประยงค์ เล
     การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2565  
  วันที่ 9 พฤษภาค
     อ.ก.ต.ป.น. ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อ.พุทไธสง  
 วันที่ 28 มีนาคม
     สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รายงานตัว ครูผู้ช่วย  
 วันที่ 15 มีนาคม
     รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ฯ  
 วันที่ 15 มีนาคม
     สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 นายประยงค์ เล
 
    การประชุมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565   
  วันที่ 4 กรกฎาค
    การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ   
  นที่ 11 กรกฎาคม 25
    การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) "   
  นายประยงค์ เลา
    เปิดป้ายโรงอาหารสระกองามร่วมใจ รร.บ้านสระกอไทร   
  วันที่ 3 มีนาคม
    การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565   
  วันที่ 3 พฤษภาค
    (สถานีแก้หนี้ครู)   
  คณะกรรมการแก้
    สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งปลุกสร้างที่ขอรื้อถอน   
  วันที่ 11 เมษายน
    ประชุมพัฒนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2   
   นายประยงค์ เล
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำปี 2564   
  นายประยงค์ เลา