ชื่อข่าว  :  การประชุมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำปี 2564 
    
รายละเอียด :  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผ่านระบบประชุมทางไกล ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนละ 1 คน