ชื่อข่าว  :  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ 
    
รายละเอียด :  วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ โดยมีนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงาน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้ผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมกันส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งผลถึงมาตรฐาน คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีกำหนดศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565