ชื่อข่าว  :  การประชุมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 
    
รายละเอียด :  วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ทั้งนี้ เป็นการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet จำนวน 171 โรงเรียน และแบบ Onsite เพื่อเป็นโรงเรียนนำร่อง จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาปลอดภัยในทุกด้าน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งเน้นมาตรการความปลอดภัย 3 ด้าน คือ การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม เพื่อให้เด็กและเยาวชนปลอดภัยจากทั้ง 4 กลุ่มภัย ได้แก่ 1. กลุ่มภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ 2. กลุ่มภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ 3. กลุ่มภัยที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ์ 4. กลุ่มภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภสวะทางกายและจิตใจ