ชื่อข่าว  :  การอบรมขยายการใช้คลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( OBEC Content Center) 
    
รายละเอียด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้จัดการอบรมครูแกนนำการใช้คล้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Obec Content Center) ที่ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ โดยมีท่านรองเอกอนันต์ ปุริตังสันโต เป็นประธานพิธีเปิด