ชื่อข่าว  :  อบรมการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA โรงเรียน 
    
รายละเอียด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้จัดอบรมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนเพื่อรายงาน ITA ให้กับโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ เพลาเพลิน อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการ สพป.บร.๔ (นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา) เป็นประธานในพิธีเปิด