ชื่อข่าว  :  การนิเทศ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา 
    
รายละเอียด :  นางสาวชมพูนุท ทองปาน พร้อมด้วยนางพลอยชนก ภัทรโชตินนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้มาโรงเรียนบ้านปะคำสำโรง อ.คูเมือง เพื่อนิเทศ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับประเทศ