ชื่อข่าว  :  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 
    
รายละเอียด :  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา เปี่ยมไธสง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเด็กพิเศษ และนางสาวอรุณี จิตสม นักจิตวิทยาโรงเรียนได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการดูแลมารดาและเด็กตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus เขตสุขภาพที่ 9 ณ ห้องประชุมซิตี้พาร์ค แกรนด์บอลรูม โรงแรมซิตี้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา