ชื่อข่าว  :  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง(Active Leamning) ผ่านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) 
    
รายละเอียด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสนองนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green Economy : BCG Model) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจและความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง(Active Learning) ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEAM Education)