ชื่อข่าว  :  งานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรม การเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ 
    
รายละเอียด :  งานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรม การเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศิกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีตัวแทนในการแข่งขันกิจกรรมจำนวน - กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมถอดบทเรียนสำหรับครู (Best Practice) โดย นางสาวสาวิตรี ตระกูลสุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก และ กิจกรรมนวัตกรรมหลักสูตรตัานทุจริตศิกษา โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา จันทีนอก ครูโรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ทั้งนี้นายบุญถิ่น มหาสโร ผอ.สพป. รีรัมย์ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นางสาชมพูนุท ทองปาน และนางพลอยชนุก ภัทรโชตินนท์ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ติดตามการดำเนินงานและดูแลตัวแทนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้