ชื่อข่าว  :  อ.ก.ต.ป.น. ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อ.พุทไธสง 
    
รายละเอียด :  วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะที่ 7 นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองประธานกรรมการ, นางอร่ามศรี จงปัตนา ผอ.รร.อนุบาลทรัพย์ปัญญา (ก.ต.ป.น.) รองประธานกรรมการ, นายสมชาติ ปรึกไธสง ผอ.รร.บ้านแดงฯ (ประธานกลุ่ม รร.พุทไธสง 1), กรรมการ, นายจรูญ วิศิษฏ์ศิลป์ ผอ.รร.วัดหงษ์(ประธานกลุ่ม รร.พุทไธสง 2) กรรมการ, นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผอ.รร.วัดโพธิ์ (ประธานกลุ่ม รร.พุทไธสง 3) กรรมการ, นางเสมอจิตต์ ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ และนางพลอยชนก ทุนไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมกและผู้ช่วยเลขานุการ