NT(ค่าเฉลี่ย) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ของโรงเรียนในสังกัด (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔)
จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ  1049  คน

 
 

         
ภาษาไทย
 


คณิตศาสตร์


รวมเฉลี่ย
 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
(สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔)
52.58
44.41
48.50
 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
56.14
49.44
52.79
 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพื้นที่การศึกษา
กับค่าเฉลี่ย ดับประเทศ
-3.56
-5.03
-4.29
 

เลือกดูค่าเฉลี่ยคะแนน NT เป็นรายโรงเรียน