คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔นายบุญถิ่น มหาสาโร
ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
0632544619
ประธานคณะกรรมการ

   
       

นายหาญ แถวนาชุม
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
0843117776
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
 

นางกฤษณา เกลียววงศ์
ผอ.โรงเรียนวัดสิริมงคล
0933267625
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุชา สีหาวัฒน์
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
0819765474
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวศศิพร รินทะ
ผอ.โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
0926968906
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     

นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองการโก
0928166563
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภาคภูมิ แก้วกูล
ผอ.ร.ร.บ้านโนนเจริญ
0933584698
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอร่ามศรี จงปัตนา
ผอ.โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
0638795446
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
 
 
นายสนิท เกไธสง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม
กรรมการและเลขานุการ