O-Net(ค่าเฉลี่ย) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔)
จำนวนนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด  932   คน

 

         
คณิตฯ
 


ไทย

วิทย์

อังกฤษ

ปีการศึกษา
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
(สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔)
35.71
50.20
33.46
34.85
2564
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
36.83
50.38
34.31
39.22
 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพื้นที่การศึกษา
กับค่าเฉลี่ย ดับประเทศ
-1.12
-0.18
-0.85
-4.37
 

เลือกดูค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ชั้นป. 6 เป็นรายโรงเรียน  

 

 

 


O-Net(ค่าเฉลี่ย) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔)
จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ  221  คน

 

         
คณิตฯ
 


ไทย

วิทย์

อังกฤษ

ปีการศึกษา
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
(สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔)
21.64
47.62
30.13
26.65
2564
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
24.47
51.19
31.45
31.11
 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพื้นที่การศึกษา
กับค่าเฉลี่ย ดับประเทศ
-2.83
-3.57
-1.32
-4.46
 

เลือกดูค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ชั้นม. 3 เป็นรายโรงเรียน