Best Prace ของแต่ละโรงเรียน
       (คลิกชื่อ Best Prace เพื่อดูรายละเอียด)
ค้นหา Best Prace ของโรงเรียน (ใส่ชื่อโรงเรียนเพื่อค้นหา)    :  
Best Practice ด้านวิชาการ
Best Practice ด้านอาชีพ
ชื่อโรงเรียน
ชื่อ Best Practice
ชื่อโรงเรีย
ชื่อ Best Practic
1. กระทุ่มจานสามัคคี  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
2. ชุมชนบ้านหนองขมาร  การส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา  
3. ชุมชนบ้านหายโศก  วิทยการคำนวณ  
4. บ้านกอกดอนพยอม  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
5. บ้านกอกโคกวิทยา  ท่องเรียน เขียนอ่าน  
6. บ้านคูบัว  On Hand สู่การพัฒนาการเรียนรู้  
7. บ้านคูบัว  คุณธรรมนำชีวิต สู้ COVID-19  
8. บ้านดงยายเภา  ยิ้มง่าย ไหว้สวย  
9. บ้านตูม  มะนาวสร้างไอเดีย สร้างความรู้สู่อาชีพ  
10. บ้านทองหลาง  การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
11. บ้านปลัดมุม  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “Best Practice” “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการสวนพฤกษศาสตร์ 5 ร่วม โรงเรียนปลัดมุม”  
12. บ้านปะคำสำโรง  สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  
13. บ้านปะคำสำโรง  สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  
14. บ้านยางน้ำใส  ออมทรัพย์นักเรียน  
15. บ้านวังปลัด  "ฝึกสมาธิสร้างวินัย หนูน้อยปฐมวัยคนเก่ง"  
16. บ้านสระกุด  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19  
17. บ้านสระบัว  "อ่านได้ เขียนได้"ช่วยพัฒนาการคิด เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
18. บ้านสาวเอ้  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
19. บ้านสำโรงพิมาน  โรงเรียนวิถีพุทธ  
20. บ้านหนองดุม  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การนิเทศภายในแบบ SPF Model  
21. บ้านหนองดุม  การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ PLC Model  
22. บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา)  กระบวนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร  
23. บ้านหนองบัว  การจัดการเรียนการสอนยุค New Normal ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
24. บ้านหนองบัวเจ้าป่า  หัตถสมาธิ  
25. บ้านหนองม่วง  โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 (รางวัล IQA AWARD)  
26. บ้านหนองสรวงเมืองน้อย  สถานศึกษาปลอดภัย  
27. บ้านหนองหว้า  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ “เทมเพลต”  
28. บ้านหนองไทร  Best Practice การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้ Words Family  
29. บ้านหนองไผ่เบญจมิตร  การจัดทำหนังสือเล่มเล็กเสริมสร้างการเรียนรู้  
30. บ้านหัวฝาย  รูปแบบการนิเทศภายในที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี  
31. บ้านเขว้า  การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบจับคู่สัญญา (APIBD MODEL)  
32. บ้านโคกก่อง  ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  
33. บ้านโคกสุพรรณ  คุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
34. บ้านโนนเพกา  อ่านเขียนวันละนิด พิชิตความรู้  
35. บ้านโศกนาคท่าม่วง  โรงเรียนรักศิลปะ (การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมบนพื้นผิววัสดุชนิดต่างๆ)  
36. บ้านโสกแต้  โรงเรียนวิถีพุทธ  
37. วัดชัยสมพร  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยวิทยาการคำนวณ (Coding)  
38. วัดชายอรัญ  การพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียน โดยใช้รูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ  
39. วัดทรงสุวรรณ  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"ท่าจิงโจ้กระโดด ฟัน ฟอ ฟิต"  
40. วัดธรรมประสิทธิ์  “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET และ NT)”  
41. วัดบุปผาราม  เด็กไทยวิถีใหม่ ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้  
42. วัดฤๅษีสถิต  ดูแลอนามัย ใส่ใจสุขภาพ ปราบ covid-19  
43. วัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  SMART ROBOT SMART KIDS  
44. วัดสระจันทร์  ชุดการสอนการทักทาย (Greeting)  
45. วัดสระบัว  กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีและนาฏศิลป์  
46. อนุบาลคูเมือง  ภาคีเครือข่ายสานสัมพันธ์ชุมชน สร้างคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเด็กไทยสู่ยุค ๔.๐  
47. อนุบาลนาโพธิ์  อ่านคล่อง เขียนถูก ปลูกฝังผ่านกิจกรรม  
48. อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราฎร์บำรุง)  On –Hand Online องบ.ม. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
49. อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราฎร์บำรุง)  PLC การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  
50. โนนมาลัยหัวฝาย  การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning) GBL  
51. ไตรคามศรีอนุสรณ์  นิเทศการสอนโดยยใช้ Trikam Model  
1. จุฬางกูรวิทยา  การแข่งขันเต้นภายใต้โครงการTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  
2. ชุมชนบ้านนาแพง  ไข่ไก่ปันสุข  
3. ชุมชนบ้านหายโศก  การย้อมผ้าด้วยผลมะเกลือ  
4. บ้าน กม.ศูนย์  เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
5. บ้านกระสัง  การพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพ สู่การเรียนรู้บูรณาการทักษะอาชีพของนักเรียน  
6. บ้านขาม  ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่พอเพียง  
7. บ้านขามพิมาย  นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Beat Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
8. บ้านชุมแสง  กระถาง สร้างอาชีพ สร้างรายได้  
9. บ้านดอน  สลักศิลป์กลิ่นรัก  
10. บ้านตาหล่ำ  การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
11. บ้านท่าม่วง  TAMUANG BEAUTY & SALON  
12. บ้านท่าเรือ  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste Shool)  
13. บ้านปะคำดง  โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
14. บ้านพรสำราญ  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  
15. บ้านหนองขวาง  โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ  
16. บ้านหนองแวง  โครงการธนาคารความดี  
17. บ้านหนองใหญ่  โรงเรียนธนาคารบ้านหนองใหญ่  
18. บ้านหัวช้าง  การจัดการเรียนรู้ Active Learning ส่งเสริมทักษะอาชีพการประดิษฐ์เครื่องประดับไทยศิราภรณ์  
19. บ้านโคกกุง  ตุงนี้...มีที่มา  
20. บ้านโคกสว่าง  การทำเจลแอลกอฮอล์  
21. บ้านโคกสิงห์  สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
22. บ้านโคกใหญ่  โครงงาน การทำกล้วยบวชชี บูรณาการทักษะอาชีพกับภาษาอังกฤษ  
23. บ้านโนนตาล(ศิลาคุรุราษฏร์พัฒนา)  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเศรษฐกิจพอเพียง  
24. บ้านโนนธาตุ  หมอนฟักทองหลากสี ของดีโนนธาตุ  
25. บ้านโนนยาง  การประดิษฐ์หนังสือทำมือ  
26. บ้านโนนยานาง  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
27. บ้านโศกกะฐิน  สุจริตพิชิตขยะ ด้วยกระบวนการ ร่วม สร้าง ดี โมเดล  
28. วัดราษฎร์สามัคคี  คีตะมวยไทย  
29. วัดวงษ์วารี  ผักทอดยอด อ้อมกอดจากวงษ์วารี  
30. วัดสมณาวาส  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
31. วัดสิริมงคล  เด็กอิ่มท้องสมองใส ด้วยหัวใจที่พอเพียง  
32. วัดเทพรังสรรค์  โดนัทจิ๋ว  
33. วัดโพธิ์  ทำให้ดู หนูทำได้  
34. อนุบาลแคนดง  ขนมกะหรี่ปั๊บสมุนไพรไร้น้ ามัน