โรงเรียนในสังกัดมี จำนวน 135  โรงเรียน(รวมสาขาด้วย)
 
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอทั้งหมด 6 อำเภอดังนี้