โรงเรียนในสังกัดมี จำนวน 135  โรงเรียน(รวมสาขาด้วย)
 
มีกลุ่มโรงเรียนทั้งหมด 20 กลุ่ม ดังนี้
 
อำเภอสตึก มี 6 กลุ่ม
 กลุ่มโรงเรียนสตึก1
 กลุ่มโรงเรียนสตึก2
 กลุ่มโรงเรียนสตึก3
 กลุ่มโรงเรียนสตึก4
 กลุ่มโรงเรียนสตึก5
 กลุ่มโรงเรียนสตึก6
อำเภอคูเมืองมี 5 กลุ่ม
 กลุ่มโรงเรียนคูเมือง1
 กลุ่มโรงเรียนคูเมือง2
 กลุ่มโรงเรียนคูเมือง3
 กลุ่มโรงเรียนคูเมือง4
 กลุ่มโรงเรียนคูเมือง5
 
อำเภอพุทไธสงมี 3 กลุ่ม
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง1
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง2
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง3
 
อำเภอนาโพธิ์มี 2 กลุ่ม
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์1
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์2
 
อำเภอบ้านใหม่ฯมี 2 กลุ่ม
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ฯ1
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ฯ2
 
อำเภอแคนดงมี 2 กลุ่ม
กลุ่มโรงเรียนแคนดง1
กลุ่มโรงเรียนแคนดง2
 
 
    คลิกชื่อกลุ่มโรงเรียนเพื่อดูรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนนั้นๆ