กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ ๒
 
โรงเรียนในกลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ ๒ มีจำนวนโรงเรียน   7 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน วัดสระจันทร์
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.บ้านกอกดอนพยอม
2.บ้านทองหลาง
3.วัดชายอรัญ
4.วัดพลสุวรรณ
5.วัดสมณาวาส
6.วัดสระจันทร์
7.วัดเทพประดิษฐ์
 

 

                         
         
  : 
         
                           
         
  : 
         
                           
 

นายพงษฺพิทักษ์ เพ็งศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสมณาวาส
กรรมการกลุ่ม
  : 0810504780
 

นางจิชญ์ชญาภัษณ์ ทิพย์กรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดพลสุวรรณ
กรรมการกลุ่ม
  : 0844534558
 

นายกมลนิตย์ ทาไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทองหลาง
กรรมการกลุ่ม
  :  0636588231
 

นายปรีชา เวชสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดเทพประดิษฐ์
กรรมการกลุ่ม
  : 0986184887
   

นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสระจันทร์
กรรมการกลุ่ม
  :  0655387755

นางสาวลฎาภา บุญยรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกอกดอนพยอม
กรรมการกลุ่ม
  :  0628592165

นางสาวกุสุมาลย์ จอดนอก
ครู โรงเรียนวัดชายอรัญ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  : 0830569039
 

นางสาวกุสุมาลย์ จอดนอก
ครู โรงเรียนวัดชายอรัญ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  : 0830569039
 
 

นางสาววรารัตน์ รักไธสง
ครู บ้านกอกดอนพยอม
  :  0862235442  :   :   : 
   
   :   : 
       
   
  : 
 
       
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นางสาวชุมพูนุท ทองปาน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0642359366

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ ๑
-กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ ๒