กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ ๒
 
โรงเรียนในกลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ ๒ มีจำนวนโรงเรียน   0 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม  

 

                         
         
  : 
         
                           
         
  : 
         
                           
 
  : 
 
  : 
 
  : 
 
  : 
   
  : 
  : 
   :   :   :   : 
   
   :   : 
       
   
  :