กลุ่มโรงเรียนแคนดง ๑
 
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแคนดง ๑ มีจำนวนโรงเรียน   0 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม  

 

                             
           
  : 
             
                               
           
  : 
             
                               
 
  : 
 
  : 
 
  : 
 
  : 
   
 
  : 
 
 
 
     :   :   :   : 
     
     :   : 
       
   
  :