กลุ่มโรงเรียนแคนดง ๑
 
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแคนดง ๑ มีจำนวนโรงเรียน   4 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.บ้านสระบัว
2.บ้านหนองสรวงเมืองน้อย
3.วัดราษฎร์สามัคคี
4.อนุบาลแคนดง
 

 

                             
           
  : 
             
                               
           
  : 
             
                               
 

นางสาวชญาดา วิลัยฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดราษฎร์สามัคคี
กรรมการกลุ่ม
  : 0985959379
 

นายมนตรี พรมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสระบัว
กรรมการกลุ่ม
  :  087-9004289
 

นางสาวชญาดา วิลัยฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองสรวงเมืองน้อย
กรรมการกลุ่ม
  : 0985959379
 

นางสาวทัศพร ปูมสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลแคนดง
กรรมการกลุ่ม
  : 0917453594
   
 
  : 
 
 
 
     :   :   :   : 
     
     :   : 
       
   
  : 
       
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นายพนัส สุขหนองบึง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0833721549

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มแคนดง ๑
1