กลุ่มโรงเรียนแคนดง ๒
 
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแคนดง ๒ มีจำนวนโรงเรียน   5 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือ โรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.กระทุ่มจานสามัคคี
2.บ้านขามพิมาย
3.บ้านหนองหญ้าคา
4.บ้านหัวฝาย
5.บ้านโคกสว่าง
 

 

                     
       
  : 
         
                       
       

นางสุภาพ กันยายน
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองหญ้าคา
รองประธานกลุ่ม
  :  0955483114
         
                       
 

นายวิทยา แพงวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านขี้เหล็ก
กรรมการกลุ่ม
  : 0902451013
 

นายจำปา จันทะสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหัวฝาย
กรรมการกลุ่ม
  : 0899463281
 
  : 
 
  : 
   
 

นางอุดมพร สุดประโคน
ครู โรงเรียนบ้านขามพิมาย
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  :  0902723243
 

วนิดา ทองหล่อ
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  : 0872571427
 
 
   :   :   :   : 
   
 

นางไข่มุก ลีแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน กระทุ่มจานสามัคคี
เลขานุการกลุ่ม
  : 0899479950
   
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นายพนัส สุขหนองบึง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0833721549

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มแคนดง ๑
1