กลุ่มโรงเรียนคูเมือง ๑
 
โรงเรียนในกลุ่มคูเมือง ๑ มีจำนวนโรงเรียน   3 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.บ้านวังปลัด
2.บ้านหนองนางดำ
3.บ้านเขว้า
 

 

                     
       

นายสุทัศน์ สุดประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเขว้า
ประธานกลุ่ม
  : 0862480496
         
                       
       
  : 
         
                       
 
  : 
 
  : 
 
  : 
 
  : 
   
  : 
  : 
  : 
  : 
 
 

นางสาวธัญวรัตน์ สมิธ
ครู โรงเรียนบ้านวังปลัด
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  :  0902431919
   :   :   :   : 
   :   : 
 
 
  : 
   
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นางสาวบุญโรม ดอมไธสง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0810649686

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มคูเมือง ๑
-กลุ่มคูเมือง ๒