กลุ่มโรงเรียนคูเมือง ๑
 
โรงเรียนในกลุ่มคูเมือง ๑ มีจำนวนโรงเรียน   0 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม  

 

                     
       
  : 
         
                       
       
  : 
         
                       
 
  : 
 
  : 
 
  : 
 
  : 
   
  : 
  : 
  : 
  : 
 
   :   :   :   : 
   :   : 
 
 
  :