กลุ่มโรงเรียนคูเมือง ๓
 
โรงเรียนในกลุ่มคูเมือง ๓ มีจำนวนโรงเรียน   4 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน บ้านหนองขวาง
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม
1.บ้านพรสำราญ
2.บ้านหนองขวาง
3.บ้านโนนยานาง
4.ไตรคามศรีอนุสรณ์
 
             
     

นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองขวาง
ประธานกลุ่ม
  :  0833773192
       
               
     
  : 
       
               
 

นายจักรพรรดิ เดิมทำรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไตรคามศรีอนุสรณ์
กรรมการกลุ่ม
  :  0623529346
 
 

นางพัชรี บุญแจด
ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดบัวทอง
  : 0910180961
   
 

นายอุเทน สร้อยสูงเนิน
ครู บ้านหนองขวาง
  :  0994031753
   : 
   : 
   
 
  : 
   
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นางสำเนียง ประนัดศรี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0879002572

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มคูเมือง ๓
-กลุ่มคูเมือง ๔
-กลุ่มคูเมือง ๕