กลุ่มโรงเรียนคูเมือง ๔
 
โรงเรียนในกลุ่มคูเมือง ๔ มีจำนวนโรงเรียน   4 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.บ้านปะคำดง
2.บ้านปะคำสำโรง
3.บ้านหนองบัว
4.บ้านโนนเจริญ
 
                             
           

นายภาคภูมิ แก้วกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนเจริญ
ประธานกลุ่ม
  : 0933584698
             
                               
           
  : 
             
                               
 

นายสวัสดิ์ ทองเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองบัว
กรรมการกลุ่ม
  :  0645170549
 

นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านปะคำสำโรง
กรรมการกลุ่ม
  : 087-9579532
 

นาย อธิศักดิ์ มณีภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านปะคำดง
กรรมการกลุ่ม
  : 0963397357
 

นายโพธิญาน ก้านจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านตูม
กรรมการกลุ่ม
  :  0850287411
   
 
  : 
 
 
 
   
   : 
   : 
   : 
 
         :   : 
       
   
  : 
     
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0844970220

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มคูเมือง ๓
-กลุ่มคูเมือง ๔
-กลุ่มคูเมือง ๕