กลุ่มโรงเรียนคูเมือง ๕
 
โรงเรียนในกลุ่มคูเมือง ๕ มีจำนวนโรงเรียน   7 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.บ้านคูบัว
2.บ้านตาหล่ำ
3.บ้านสระปะคำถาวร
4.บ้านสาวเอ้
5.บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา)
6.บ้านโศกนาคท่าม่วง
7.โนนมาลัยหัวฝาย
 
                             
           

นายสิทธิกร มณีเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคูบัว
ประธานกลุ่ม
  : 089-5810956
             
                               
           
  : 
             
                               
 

นายอุทัย โขงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนมาลัยหัวฝาย
กรรมการกลุ่ม
  : 0899174186
 

นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหินเหล็กไฟ
กรรมการกลุ่ม
  :  0899492811
 

นายสมศักดิ์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสาวเอ้
กรรมการกลุ่ม
  :  0862607634
 
  : 
   
   

นางสำรวย มูลป้อม
ครู โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  : 081-1861573
 

นางสำรวย มูลป้อม
ครู โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  : 081-1861573
 
   
   
 

นายณรงค์ชัย บำรุงธรรม
ครู บ้านคูบัว
  :  081-7303114
   : 
   : 
 
         :   : 
   

นายณัฐพงศ์ ทับสุลิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา)
เลขานุการกลุ่ม
  : 0804882570
     
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0844970220

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มคูเมือง ๓
-กลุ่มคูเมือง ๔
-กลุ่มคูเมือง ๕