กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ ๑
 
โรงเรียนในกลุ่มนาโพธิ์ ๑มีจำนวนโรงเรียน   4 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม
1.บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)
2.บ้านโศกกะฐิน
3.วัดชัยสมพร
4.อนุบาลนาโพธิ์
 
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0844970220

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มนาโพธิ์ ๑
-กลุ่มนาโพธิ์ ๒

                     
       




  : 
         
                       
       

นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล
ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลนาโพธิ์
รองประธานกลุ่ม
  :  0931610867
         
                       

นางสาววราอินทร์ ปุผาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)
กรรมการกลุ่ม
  :  0855829697
 

นายวราพงษ์ พรมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรสิริสามัคคี
  : 0956088897
 

นายกว้าง ไปหนี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสมพร
  :  0817899267
 

นายศรุติพงศ์ ดังคูณพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
  : 0897192539
 



  : 
 



  : 
 
 
 

นางสาวปนัดดา เรียนไธสง
ครู โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)
  :  0902597047
 

นายนราศักดิ์ อ่อนน้ำคำ
ครู โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์
  :  0648812936
 


โรงเรียน
  : 
 


โรงเรียน
  : 
 


โรงเรียน
  : 
 


โรงเรียน
  : 
     
   

นางสาวอรพัชรีวรรณ โสรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบุปผาราม
เลขานุการกลุ่ม
  : 0930930605