กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ ๑
 
โรงเรียนในกลุ่มนาโพธิ์ ๑มีจำนวนโรงเรียน   1 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียนบ้านโนนกลาง
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม
1.บ้านโนนกลาง
 
                     
       
  : 
         
                       
       

มาดี แนาๆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนกลาง
รองประธานกลุ่ม
  :  0934865444
         
                       
  : 
   : 
   : 
   : 
   : 
   : 
 
 
 

สมควร เกินร้อย
ครู โรงเรียนบ้านโนนกลาง
  :  0934865606
 

พลอยชนก gdwio
ครู โรงเรียนบ้านโนนกลาง
  :  0934865446
 

พลอยชนก ทูลไธสง
ครู โรงเรียนบ้านโนนกลาง
  :  0934865606
 


โรงเรียน
  : 
 


โรงเรียน
  : 
 


โรงเรียน
  : 
     
   
  :