กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ ๒
 
โรงเรียนในกลุ่มนาโพธิ์ ๒ มีจำนวนโรงเรียน   7 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน บ้านโคกกุง
 

รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม

1.ชุมชนบ้านนาแพง
2.บ้านโคกกุง
3.วัดทรงสุวรรณ
4.วัดบุปผาราม
5.วัดฤๅษีสถิต
6.วัดสิริมงคล
7.สามัคคีเทพอำนวย
 

                     
       

นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกกุง
ประธานกลุ่ม
  :  0895834507
         
                       
       
  : 
         
                       
 

นายสกุลเทพ พรหมเอาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนตาล(ศิลาคุรุราษฏร์พัฒนา)
กรรมการกลุ่ม
  : 0892852350
 

นางกฤษณา เกลียววงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสิริมงคล
กรรมการกลุ่ม
  : 0640942615
 

นายสุพจน์ ฝาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดฤๅษีสถิต
กรรมการกลุ่ม
  : 0872412999
   

นายชาญยุทธ งามสะพรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
  :  0879585091
   
   : 
   : 
   : 
 
     
   : 
     
 
  : 
     
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0844970220

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มนาโพธิ์ ๑
-กลุ่มนาโพธิ์ ๒