กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง ๑
 
โรงเรียนในกลุ่มพุทไธสง ๑มีจำนวนโรงเรียน   4 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)
2.วัดธรรมประสิทธิ์
3.วัดสระบัว
4.อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
 
                             
           
  : 
             
                               
           
  : 
             
                               
 

นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสระบัว
กรรมการกลุ่ม
  :  093-0580112
 

นายวิษณุ ปิ่นรัตนกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)
กรรมการกลุ่ม
  :  086-0749784
 

นายปิยะ พุทธเพาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
กรรมการกลุ่ม
  : 0852099564
 
  : 
   
   

นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์
ครู โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  : 0862549966
 

นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์
ครู โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  : 0862549966
 
   
   
 

ส.ต.อ.ธนะสิทธิ์ โชคธนาวิศิษฐ์
ครู วัดสระบัว
  :  087-0328928
   : 
   : 
 
         :   : 
   
  : 
     
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นางเสมอจิตต์ ศรีนอก
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0889429603

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มพุทไธสง ๑