กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง ๑
 
โรงเรียนในกลุ่มพุทไธสง ๑มีจำนวนโรงเรียน   0 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม  
                             
           
  : 
             
                               
           
  : 
             
                               
 
  : 
 
  : 
 
  : 
 
  : 
   
   
   
   
   : 
   : 
   : 
 
         :   : 
   
  :