กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง ๒
 
โรงเรียนในกลุ่มพุทไธสง ๒ มีจำนวนโรงเรียน   2 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.วัดวงษ์วารี
2.วัดเทพรังสรรค์
 
                           
         

นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดหงส์
ประธานกลุ่ม
  :  0892811418
             
                             
         
  : 
             
                             
 

ทรงเกียรติ แสไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดเทพรังสรรค์
กรรมการกลุ่ม
  : 0821432915
 
  : 
 
  : 
     
     : 
   : 
   : 
   : 
 
 

นางวิมลมาศ ชำนิกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดวงษ์วารี
เลขานุการกลุ่ม
  : 0892664683
 
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นางพลอยชนก ทุนไธสง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0910506381

งานวัดและประเมินผลการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มพุทไธสง ๒
-กลุ่มพุทไธสง ๓