กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง ๓
 
โรงเรียนในกลุ่มพุทไธสง ๓
มีจำนวนโรงเรียน   4 โรง ดังนี้
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน วัดโพธิ์
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.ชุมชนบ้านหายโศก
2.บ้านดอน
3.วัดวรดิษฐ์
4.วัดโพธิ์
 
             
     

นายปรัชญา พลพุฒินันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดโพธิ์
ประธานกลุ่ม
  : 0872407899
       
               
     
  : 
       
               
 

นางเกษร สมาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านหายโศก
กรรมการกลุ่ม
  : 0834613001
 

นายเชิดชัย รักษาอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
  : 0816003317
 

นายคำปน ดวงมูลลี
ครู โรงเรียนบ้านดอน
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  :  0872330608
 
   
   :   :   : 
 

นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบุ่งเบา
เลขานุการกลุ่ม
  : 0929293716
 
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นางพลอยชนก ทุนไธสง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0910506381

งานวัดและประเมินผลการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มพุทไธสง ๒
-กลุ่มพุทไธสง ๓