กลุ่มโรงเรียนสตึก ๑
 
โรงเรียนในกลุ่มสตึก๑ มีจำนวนโรงเรียน   7 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.บ้านคูขาด
2.บ้านดงยายเภา
3.บ้านยางน้ำใส
4.บ้านหนองม่วง
5.บ้านหัวช้าง
6.บ้านโคกก่อง
7.อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
 
                     
       

นางสมพร ศาลางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกก่อง
ประธานกลุ่ม
  :  0803241595
         
                       
       

นางปภัสรินทร์ คริช
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านยางน้ำใส
รองประธานกลุ่ม
  : 0848239974
         
                       
 

นายธีทัต พุฒิธีรวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคูขาด
กรรมการกลุ่ม
  : 0801634050
 

นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหัวช้าง
กรรมการกลุ่ม
  :  0956169152
 

นายชนะพล มะลิเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองม่วง
กรรมการกลุ่ม
  : 0857649646
 

นายสมพงษ์ กุลพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านดงยายเภา
กรรมการกลุ่ม
  : 0817604363
   

นางเพลินจิตร นัดกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
กรรมการกลุ่ม
  : 0632353561
  : 
 

นายธานินทร์ แสดรัมย์
ครู บ้านหัวช้าง
  : 0611094233

นายจิรทีปต์ กระแสโสม
ครู บ้านดงยายเภา
  :  0883458995

นางชารีนัฏฐ์ เพียสุพรรณ
ครู บ้านหนองม่วง
  : 090-1924728  : 
     
   :   : 
     
 
  : 
   
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นางสาวพิชญ์มญช์ พลรัตน์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0956129871

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มสตึก ๑
-กลุ่มสตึก ๒