กลุ่มโรงเรียนสตึก ๒
 
โรงเรียนในกลุ่มสตึก ๒ มีจำนวนโรงเรียน   5 โรง ดังนี้
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.บ้านท่าม่วง
2.บ้านท่าเรือ
3.บ้านสำโรงพิมาน
4.บ้านโนนธาตุ
5.บ้านโนนยาง
 
                                   
             
  : 
               
                                     
             

นางลำดวน ชาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนสมบูรณ์
รองประธานกลุ่ม
  :  0895851428
               
                                     
 

นายสุบรรณ์ จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนยาง
กรรมการกลุ่ม
  : 0817905075
 

นายสุรพงษ์ สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านท่าม่วง
กรรมการกลุ่ม
  :  0879582585
 

นางสาวรัญจวน อังสนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสำโรงพิมาน
กรรมการกลุ่ม
  :  0878153738
 
  : 
   
 
  : 
 

นารถลดา หารคำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  :  0848303699
 
 

นารถลดา หารคำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  :  0848303699
 
 
   
 

นายธัชพล ขุมทอง
ครู บ้านโนนสมบูรณ์
  : 0857715526
 

นายกฤตกร พรประเสริฐ
ครู บ้านโนนยาง
  : 0990355885
 

นางสาวพิศมัย ปาละจูม
ครู บ้านโนนธาตุ
  : 0890218424
 
         
       : 
   : 
 
         
   

นางสาวรัชนีกร ประสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนธาตุ
เลขานุการกลุ่ม
  :  0616262419
     
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นางสาวพิชญ์มญช์ พลรัตน์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0956129871

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มสตึก ๑
-กลุ่มสตึก ๒