กลุ่มโรงเรียนสตึก ๓
 
โรงเรียนในกลุ่มสตึก๓ มีจำนวนโรงเรียน   3 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.ชุมชนบ้านดอนมนต์
2.บ้านขาม
3.บ้านโคกสุพรรณ
 
                                     
           
  : 
                 
                                       
           

สิบโทณัฐวัตร โจระสา
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านขาม
รองประธานกลุ่ม
  : 0810716919
                 
                                       
 

นายปราโมทย์ ทัศนจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านจะหลวย
กรรมการกลุ่ม
  :  089-5859228
 
  : 
 
  : 
 
  : 
   
 
  : 
   
 
 
   
 

นายชูศิลป์ ทองบ่อ
ครู บ้านจะหลวย
  : 080-7979485
     : 
   : 
 
         
     : 
   : 
 
         
   

นางลัดดาวัลย์ แสงตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกสุพรรณ
เลขานุการกลุ่ม
  :  0879591360
       
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นายสุริยา สาแก้ว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0885840557

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มสตึก ๓
-กลุ่มสตึก ๔