กลุ่มโรงเรียนสตึก ๓
 
โรงเรียนในกลุ่มสตึก๓ มีจำนวนโรงเรียน   0 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม  
                                     
           
  : 
                 
                                       
           
  : 
                 
                                       
 

นายสนิท เกไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองตาด
กรรมการกลุ่ม
  : 0934865446
 
  : 
 
  : 
 
  : 
   
 
  : 
   
 
 
   
   : 
     : 
   : 
 
         
     : 
   : 
 
         
   
  :