กลุ่มโรงเรียนสตึก ๔
 
โรงเรียนในกลุ่มสตึก ๔ มีจำนวนโรงเรียน   5 โรง ดังนี้
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน บ้านเมืองแก
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.บ้านปลัดมุม
2.บ้านหนองดุม
3.บ้านหนองนกเกรียน
4.บ้านหนองปลาแดก
5.บ้านเมืองแก
 
                                 
           

นางธินิดา พิลาล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเมืองแก
ประธานกลุ่ม
  : 0829833869
               
                                   
           

วิเชียร บุญหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองปลาแดก
รองประธานกลุ่ม
  : 0925356529
               
                                   
 

นายอนุชา สีหาวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองนกเกรียน
กรรมการกลุ่ม
  : 0819765474
 

นายสมพล อ่อนหนองหว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านปลัดมุม
กรรมการกลุ่ม
  :  0872462136
 
  : 
 
  : 
   
 
  : 
 
 
 
   
 

ทวีศักดิ์ เดชเอี่ยม
ครู บ้านหนองปลาแดก
  : 0895810001
 

นางสาวจินดารัตน์ นุแรมรัมย์
ครู บ้านเมืองแก
  : 0936694553
 

นายไพฑูรย์ ชื่นศรี
ครู บ้านหนองนกเกรียน
  : -
 

นายวสันต์ นาเจริญ
ครู บ้านปลัดมุม
  : 0892731138
   : 
 
 
   

นายปริญญา สองสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองดุม
เลขานุการกลุ่ม
  :  0847513291
     
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นายสุริยา สาแก้ว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0885840557

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มสตึก ๓
-กลุ่มสตึก ๔