กลุ่มโรงเรียนสตึก ๕
 
โรงเรียนในกลุ่มสตึก๕ มีจำนวนโรงเรียน   3 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือ โรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.บ้านกระสัง
2.บ้านหญ้าคา
3.บ้านหนองแวง
 
                     
       

นายบรรจง พวงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองแวง
ประธานกลุ่ม
  : 0934497585
         
                       
       

นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกระสัง
รองประธานกลุ่ม
  :  0653250949
         
                       
 

นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทุ่งวัง
กรรมการกลุ่ม
  : 098-1232939
 
  : 
 

นางสาวพัชรี จงใจงาม
ครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  :  0983902417
 
 

นางสาวพัชรี จงใจงาม
ครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  :  0983902417
 
   
 

นายทรงกิจ โพธิขำ
ครู บ้านกระสัง
  : 0887137875
 

นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์
ครู บ้านทุ่งวัง
  : 098-1232939
   : 
   : 
           
   
  : 
   
           
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นางศิริมนต์ ละมุล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0899478369

งานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มสตึก ๕
-กลุ่มสตึก ๖
$2