กลุ่มโรงเรียนสตึก ๖
 
โรงเรียนในกลุ่มสตึก ๖ มีจำนวนโรงเรียน   6 โรง ดังนี้
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน บ้านหนองใหญ่
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.บ้านชุมแสง
2.บ้านตามา
3.บ้านสระกุด
4.บ้านหนองหัวควาย
5.บ้านหนองใหญ่
6.บ้านโคกสิงห์
 
                                   
         

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 140

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 141

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 142

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 144

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 145

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 146

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 147

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 148

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 149

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 153

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 154

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 155

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 156

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 157

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 158

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 159
  : 
                 
                                     
         

นางสาวกรรณิกา พันญูเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองหัวควาย
รองประธานกลุ่ม
  : 0973514712
                 
                                     
 

นายชวลิต ชูทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านชุมแสง
กรรมการกลุ่ม
  : 0878680956
 

วราพร ผนิดรัตนากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านตามา
กรรมการกลุ่ม
  :  08187878921
 

เบญจวรรณ อุไรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสระกุด
กรรมการกลุ่ม
  : 0812650330
 

นายชาตรี เชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองใหญ่
กรรมการกลุ่ม
  :  0813627647
   
 

นายธนากร การะวิโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกสิงห์
กรรมการกลุ่ม
  :  087-2511709
 

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 467

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 475

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 476

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 477

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 478

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 479

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 480

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 481

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 483

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 484

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 485

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 486

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 487

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 489

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 494

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 495

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 496

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 497

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 498

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 499

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 500

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 501

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 503

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 504

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 505

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 506

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 507

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 509
 

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 580

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 581

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 582

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 583

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 584

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 585

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 586

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 588

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 589

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 590

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 591

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 592

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 594

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 599

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 600

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 601

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 602

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 603

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 604

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 605

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 606

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 608

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 609

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 610

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 611

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 612

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 614
 
   
 

นายสุขสันต์ โสภาพูล
ครู บ้านเสม็ด
  : 0816690067
 

นายคณินณัฏฐ์ มงคลกิตติโชต
ครู บ้านหนองใหญ่
  : 0982650950
 

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 727

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 728

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 729

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 730

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 731

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 732

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 733

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 735

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 736

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 737

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 738

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 739

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 740

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 741  : 
 
         
   

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 781

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 782

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 783

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 784

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 785

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 786

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 787

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 789

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 790

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 791

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 792

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 793

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 794

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 795  : 
 

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 807

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 808

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 809

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 810

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 811

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 812

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 813

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 815

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 816

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 817

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 818

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 819

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 820

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/buriram4/domains/buriram4.org/public_html/school/groupscs6.php on line 821  : 
 
         
   

นายนันทวิทย์ เรืองทองเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเสม็ด
เลขานุการกลุ่ม
  :  0862639718
       
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นางศิริมนต์ ละมุล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0899478369

งานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มสตึก ๕
-กลุ่มสตึก ๖
$2