ข้อมูล บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔
มีจำนวน 11    คน
   
                   

นายนิรัญ ขุมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 
 
 
นายสำราญ นัดไธสง
ตำแหน่ง : ยาม
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปนางนิตยา นัดไธสง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปนายนิกร จำปาแดง
ตำแหน่ง : ยาม
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปนายเชาวฤทธิ์ ดีวงศ์
ตำแหน่ง : ช่างปูน 4
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปนายบรรเลง แก้วผลึก
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป


 
  งานประสานงาน 

นางสาวธิดารัตน์ กาวไธสง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานประสานงาน


 
  งานธุรการ 

นางประภัทร ภูดินทราย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานธุรการนายอุทัย ทุ่งกระโทก
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส.4/หัวหน้า
ปฏิบัติงาน : งานธุรการนางสาวสุภาขวัญ ทองสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน : งานธุรการนายประสงค์ สังขรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส.4
ปฏิบัติงาน : งานธุรการ