ข้อมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
             
 

นายพิทักษ์ สมพร้อม

ดูแลกลุ่มในสำนักงานดังนี้
-กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ

 

นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต

ดูแลกลุ่มในสำนักงานดังนี้
-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-กลุ่มนโยบายและแผน
-กลุ่มพัฒนาครูฯ
-กลุ่ม ITEC

 

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย

ดูแลกลุ่มในสำนักงานดังนี้
-กลุ่มอำนวยการ
-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา