ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในสังกัด สพป.บร.๔ (ทุกโรงเรียน)

จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล๓ ขวบ   ชาย 18   คน   หญิง   15  คน รวม   33 คน
รวมนักเรียนอนุบาล ๓ ขวบทั้งหมด ชาย 18   คน   หญิง   15  คน  รวมทั้งสิ้น   33 คน


จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2   ชาย 666   คน   หญิง   688  คน รวม   1354 คน
จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 3    ชาย 676   คน   หญิง   636  คน รวม   1312 คน
รวมนักเรียนระดับอนุบาล๒และ๓ ทั้งหมด ชาย 1342   คน   หญิง   1324  คน  รวมทั้งสิ้น   2666 คน


จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1           ชาย 694    คน   หญิง   629  คน รวม   1323 คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 2           ชาย 705    คน   หญิง   696  คน รวม   1401คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 3           ชาย 737    คน   หญิง   675  คน รวม   1412คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 4           ชาย 806    คน   หญิง   725  คน รวม   1531คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 5           ชาย 820    คน   หญิง   818  คน รวม   1638คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 6           ชาย 750    คน   หญิง   707  คน รวม   1457คน
รวมนักเรียนระดับประถมทั้งหมด ชาย 4512   คน   หญิง   4250  คน  รวมทั้งสิ้น   8762 คน

จำนวนนักเรียนชั้น ม. 1           ชาย 334   คน   หญิง   224  คน รวม   558คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม. 2           ชาย 251    คน   หญิง   260  คน รวม   511คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม. 3           ชาย 267    คน   หญิง   223  คน รวม   490คน
รวมนักเรียนระดับมัธยมทั้งหมด ชาย 852   คน   หญิง   707  คน  รวมทั้งสิ้น   1559 คน


                                      รวมทั้งสิ้น ชาย 6724   คน   หญิง   6296  คน  รวมทั้งสิ้น   13020 คน
     

                                        

      ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นรายโรงเรียน