ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในสังกัด สพป.บร.๔ (ทุกโรงเรียน)

จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล๓ ขวบ   ชาย 18   คน   หญิง   15  คน รวม   33 คน
รวมนักเรียนอนุบาล ๓ ขวบทั้งหมด ชาย 18   คน   หญิง   15  คน  รวมทั้งสิ้น   33 คน


จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2   ชาย 652   คน   หญิง   669  คน รวม   1321 คน
จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 3    ชาย 664   คน   หญิง   612  คน รวม   1276 คน
รวมนักเรียนระดับอนุบาล๒และ๓ ทั้งหมด ชาย 1316   คน   หญิง   1281  คน  รวมทั้งสิ้น   2597 คน


จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1           ชาย 679    คน   หญิง   608  คน รวม   1287 คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 2           ชาย 690    คน   หญิง   679  คน รวม   1369คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 3           ชาย 722    คน   หญิง   653  คน รวม   1375คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 4           ชาย 790    คน   หญิง   704  คน รวม   1494คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 5           ชาย 808    คน   หญิง   786  คน รวม   1594คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 6           ชาย 737    คน   หญิง   683  คน รวม   1420คน
รวมนักเรียนระดับประถมทั้งหมด ชาย 4426   คน   หญิง   4113  คน  รวมทั้งสิ้น   8539 คน

จำนวนนักเรียนชั้น ม. 1           ชาย 329   คน   หญิง   222  คน รวม   551คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม. 2           ชาย 244    คน   หญิง   256  คน รวม   500คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม. 3           ชาย 261    คน   หญิง   222  คน รวม   483คน
รวมนักเรียนระดับมัธยมทั้งหมด ชาย 834   คน   หญิง   700  คน  รวมทั้งสิ้น   1534 คน


                                      รวมทั้งสิ้น ชาย 6594   คน   หญิง   6109  คน  รวมทั้งสิ้น   12703 คน
     

                                        

      ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นรายโรงเรียน