ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในสังกัด สพป.บร.๔ (ทุกโรงเรียน)

จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล๓ ขวบ   ชาย 16   คน   หญิง   14  คน รวม   30 คน
รวมนักเรียนอนุบาล ๓ ขวบทั้งหมด ชาย 16   คน   หญิง   14  คน  รวมทั้งสิ้น   30 คน


จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2   ชาย 498   คน   หญิง   503  คน รวม   1001 คน
จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 3    ชาย 475   คน   หญิง   438  คน รวม   913 คน
รวมนักเรียนระดับอนุบาล๒และ๓ ทั้งหมด ชาย 973   คน   หญิง   941  คน  รวมทั้งสิ้น   1914 คน


จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1           ชาย 510    คน   หญิง   449  คน รวม   959 คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 2           ชาย 541    คน   หญิง   509  คน รวม   1050คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 3           ชาย 559    คน   หญิง   502  คน รวม   1061คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 4           ชาย 598    คน   หญิง   512  คน รวม   1110คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 5           ชาย 625    คน   หญิง   594  คน รวม   1219คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 6           ชาย 572    คน   หญิง   489  คน รวม   1061คน
รวมนักเรียนระดับประถมทั้งหมด ชาย 3405   คน   หญิง   3055  คน  รวมทั้งสิ้น   6460 คน

จำนวนนักเรียนชั้น ม. 1           ชาย 249   คน   หญิง   158  คน รวม   407คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม. 2           ชาย 192    คน   หญิง   194  คน รวม   386คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม. 3           ชาย 195    คน   หญิง   162  คน รวม   357คน
รวมนักเรียนระดับมัธยมทั้งหมด ชาย 636   คน   หญิง   514  คน  รวมทั้งสิ้น   1150 คน


                                      รวมทั้งสิ้น ชาย 5030   คน   หญิง   4524  คน  รวมทั้งสิ้น   9554 คน
     

                                        

      ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นรายโรงเรียน